عوامل پیشرفت - شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت