نظریة مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) (1) - شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش، بهترین زیبایی است . [امام علی علیه السلام]
شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» نظریة مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) (1)

نظریة مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) (1)

مقدمه: مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اوّل با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن  توجه کنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامة این مسألة فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارة مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.

تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوة اجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعه که بر پایة مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنة اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارة ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعة اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.

در فقه شیعه، «مصلحت» از مهمترین ویژگیهای تصمیم گیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است؛ بدین گونه که رهبران حکومت نباید بر طبق منافع شخصی، خانوادگی و گروهی، قانون وضع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامه?ها و سیاستهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و    را بر پایة آنها بنیان نهند؛ بلکه همواره باید در همة قانونگذاریها، برنامه ریزیها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامی را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پایه قوانین فقهی ـ برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت؛ با این وجود، مصلحت در فقه سیاسی از مفاهیم کلیدی و راهگشا بوده و شایسته و درخور پژوهشهای بیشتر است. این مقاله می خواهد دیدگاه امام خمینی ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و فقیه بی نظیر معاصر شیعه ـ را برای علاقه مندان بیان کند.

اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه

در مرحلة نخست، محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید، 413?..ق) مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد [2]، شیخ طوسی(460? .ق) این اندیشه فقهی وی را گسترانید، بر فروع آن افزود و مصادیق افزونتری از آن را روشن ساخت. [3]

در مرحله دوّم، محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل،  786? .ق) با بهروری از دیدگاههای علامة حلی(726 ?.ق) [4] نظریة مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهی، زاویای جدید و گونه گون آن را بررسی کرده و در آن تحول به وجود آورد. [5]

در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(1266?.ق) در پرتو استفاده از دیدگاههای  فقیهانی چون محقق کرکی (938?.ق) [6] ، شهید ثانی(965?.ق) [7] , محقق اردبیلی(998?.ق) [8] و وحید بهبهانی(1206 ?.ق) [9] رابطة ولایت فقیه را با مصلحت نمایاند. [10]

به رغم تلاش های در خور تحسین فقیهان ارجمندی که نام بردیم و آنان که نام نبردیم ـ و نمی توان سهم آنان را نیز نادیده انگاشت ـ هنوز این نظریه تا رسیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیار داشت و بالندگی آن گامهای بلند، اندیشه ای جامع نگر و شهامتی علی وار را می طلبید. و امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ فقیهی بود که توفیق یافت در این نظریه تحولی چشمگیر پدید آورده و آن را وارد مرحله جدیدی سازد و به وجودآورندة طرحی جامع درباره آن باشد.

مصلحت از دیدگاه  امام خمینی

امام خمینی ـ احیاگر اندیشة ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـ تحولی شگرف در همة مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفی با برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرة موضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشة فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد؛ امام راحل در این باره نکته?های سودمند و فراوانی آورده است. در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط به مصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهای چشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوری?های حضرت امام را برای خوانندگان بازگو کنیم.

مفهوم مصلحت

از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛ [11] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه می?توانند از آنها استفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جاده?ها، خیابانها، کوچه?ها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛ وی در این باره می?نویسد:

«مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز می?گردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمی?توانند از آن بهره برند.» [12]

با توجه به این تعریف، ملاک اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومی باشد ؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقیم از آن بهره‌ برند . اکنون این سؤال پیش می آید که معیار شناخت اقدامات و افعالی که عمومی است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمی گردد چیست؟ از سخنان امام راحل استفاده می شود که اصولاً آن چه به گونه?ای به امور حکومتی بر می?گردد، منافش عمومی است. امام راحل دربارة مالکیت زمینهای مفتوحة عنوة این گونه می?نویسد:

«این زمینها و منافع آنها برای مصلحتهای عمومی مسلمانان است؛ مصالحی از قبیل نیروهای نظامی، جنگ با دشمنان، و آن چه تشکیل حکومت بدان نیازمند است و نیازهای حکومت از قبیل تعمیر جاده?ها و خیابانها و احداث پلها و امثال آنها» [13]

شایان ذکر است از دیدگاه ایشان مصلحت فقط به مصالح اقتصادی و سیاسی مربوط نمی شود , بلکه مسایل فرهنگی و فرهنگ اسلامی را نیز دربرمی گیرد  [14]. به همان گونه که امور معنوی و دینی نیز در زمرة مصالح است و نمی?توان آنها را فقط در چارچوب امور مادی و دنیوی قرار داد. [15] به طور خلاصه، تأمل در مواردی که امام خمینی واژة مصلحت را بکار برده است نشان می دهد که:

1ـ مصلحتی که حاکم و رهبران جامعة اسلامی باید به هنگام تصمیم گیری آن را در نظر بگیرند به معنای منفعت است، البته، بسیاری از امور مصلحتی زیان‌هایی هم دارد ـ گرچه در بسیاری از موارد نامرئی و کم رنگ است ـ که باید منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد، یکی از فقهای معاصر در این باره و در تعریف مصلحت می?نویسد:

«مصلحت، عبارت است از منفعت مادی یا معنوی که با شیئی هم?تراز و مساوی خود معارض نباشد پس آنچه منفعت مادی یا معنوی نباشد و یا معارضی مساوی یا قوی?تر از خود داشته باشد مفسده است.» [16]

2ـ این منافع باید عمومی باشد؛ یعنی ولو به طور غیر مستقیم به همگان باز گردد، گرچه گروهی بالفعل از آن بهره نبرند.

3ـ این منافع شامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست. [17]

مصلحت و احکام حکومتی

امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظریة ولایت فقیه را به گونه?ای مستدل?تر و جامعتر از گذشته سامان داد و به مناسبتهای مختلف، مسألة ارتباط اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد؛ از دیدگاه امام خمینی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه منصب داشتند :

1ـ پیام ‌آوری و تبلیغ احکام الهی : بیان کردن آنچه واجب است و آنچه حلال و    و این مسؤولیتی است که از طبیعت مقام رسالت و نبوت سرچشمه می گیرد و ویژه پیامبر خدا است.

2ـ قضاوت میان مردم: پیامبر دارای منصب قضاوت است؛ از این رو حکم او نافذ است و اجرای آن بر مسلمانان لازم? .

3ـ زعامت و رهبری جامعة اسلامی: پیامبر راهبر، ولی و پیشوای جامعه اسلامی است و حفظ مصلحت امت اسلامی و رشد و بالندگی آن در گرو احکامی است که وی ـ نه به عنوان مبلغ دین خدا و نه به عنوان قاضی ـ صادر می کند. از دیدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصومین(علیهم السلام) و پس از وی جانشینان او هستند و سمتهای او را به میراث برده اند. و پس از آنان فقهای جامع الشرایط دو منصب اخیر؛ یعنی قضاوت‌ و رهبری امت را، بر پایة روایات مختلف، دارند و در منصب رهبری همة احکام صادر شده از آنها باید برگرفته و برخاسته از مصلحتها باشد. [18]

امام خمینی بدین سان این مطلب را به عنوان یک قاعدة کلی در ضمن توضیح حدیث «لاضرر» بیان کرده است. از سوی دیگر در کتاب «بیع» به مناسبتهای مختلف به این اصل اشاره کرده است؛ به عنوان نمونه، دربارة پذیرفتن ولایت از سوی سلطان جایر می نویسد:

«اگر به نیت و در جهت برآوردن مصالح مسلمین باشد جایز است.» [19]

و دربارة حکومت شاه می نویسد:

«نمی تواند یک شاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند؛ برخلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد.» [20]

بدین سان گویی این که خواستار تحقق مصالح امت بودن و به این نیت بر کرسی ریاست نشستن، از صفاتی است که باید در رهبر و حاکم باشد. امام راحل تأکید می ورزد که حکومتها باید با توجه به مصالح عمومی تصمیم بگیرند و عمل کنند.

«حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.» [21]

و می فرماید:

«ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت و مملکت است تصفیه می نماییم.» [22]

و در کتاب بیع می نویسد:

«اگر بگوییم امام معصوم(علیه السلام)  می تواند همسر کسی را طلاق دهد یا مالش را بگیرد و یا بفروشد گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه نمی توانیم چنین بگوییم[تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].» [23]

و می نویسد:

«اما ولایت حاکم بر اوقاف از آن روی است که اوقاف در زمرة مصالح عمومی همة مسلمانان و یا قشر خاصی از آنان است و پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است و همان طور که اگر این اوقاف متولی خاصی نداشت؛ حفاظت از آنها و منافع آنها و صرف آنها در مصالح به عهده فقیه بود و به همان سان تبدیل آنها اگر در معرض نابودی باشند و ... از وظایف او است... . [24]

امام راحل به مناسبتهای مختلف دربارة بیت المال مسلمانان تأکید کرده است که باید در مصالح مسلمانان صرف شود. آن قائد بی بدیل دربارة خمس و زکات می نویسد:

"تأمل در این آیة شریفه [و أعلموا انّما غنمتم من شیئی …] نشان می دهد همة سهام خمس از آن بیت المال است و حاکم، ولایت بر تصرف آنها دارد و تصمیم و نظر او که بر طبق مصالح عمومی مسلمانان است در این باره متبع است و همو باید زندگی این سه گروه از سادات (یتیمان، فقیران و در راه ماندگان) را از سهمی که برای آنان مقرر شده، بر حسب تشخیص خود، تأمین کند به همان سان که اختیار زکاتها نیز در زمان خودش به او واگذار شده و سهام زکات را بر طبق تشخیص مصلحتها به اهلش برساند." [25]

این‌ مطالب و بجز اینها [26] نشان می دهد که به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا و منشأ صدور احکام حکومتی است، و ولی امر می باید همة تصمیمها، عزل ونصبها و … را براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد. نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( سه شنبه 87/7/30 :: ساعت 3:0 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

احساس فراموشی دروس قبل از آزمون یکی از حالاتی که برای تعدادی از
شوق یادگیری، توفان مغزی بی شک مهمترین شرط در تمرکز حواس، علاقه ا
شوق یادگیری، توفان مغزی بی شک مهمترین شرط در تمرکز حواس، علاقه ا
تکنیک های نوین مطالعه و رشد و ارتقای درسی می¬پرسند: برای آن که ر
راههای مفیدی برای درس خواندن براى درس خواندن و یاد گرفتن مفید ر
توصیههای روانشناسانه برای بهبود کارایی و اثربخشی یادگیری انسانها
تکنیک هایی برای تند خوانی با بکار بستن نکات زیر مهارت تند خوانی
نکاتی برای برنامهریزی درسی برنامهریزی درسی مانند کشیدن یک نقشه ا
کلیدهایی برای حفظ بیشتر مطالب در ذهن اقسام مطالعه مطالعه برای ز
برای جلوگیری از اتلاف وقت درست مطالعه کردن را فرا بگیریم هنگامی
شیوه هایی برای مطالعه و خلاصه نویسی قبل از انجام هر کاری باید مر
بهترین زمان برای درس خواندن زمان مناسب برای مطالعه از جمله موضوع
مطالعه روشمند در فصل تابستان فرصت‏هاى تازه‏اى براى مطالعه و تفکر
چگونه کتاب فلسفه را بخوانیم توصیه هاى زیر اصولاً براى دانشجویانى
اهمیت انگیزش دریادگیری روانشناسان،یادگیری راتغییرنسبتا پایداری م
[همه عناوین(1019)][عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 250
>> بازدید دیروز: 279
>> مجموع بازدیدها: 1204213
» درباره من

شیوه های نوین مطالعه، راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت
محمدحسین
_سوال مهر 8) در این وبلاگ ما قصد داریم تا در چند پست به سوالات ریاست محترم جمهوری در قالب پرسش مهر 8 پاسخ دهیم.از تمام دانش آموزان و همکاران فرهنگی که بازدید کننده این وبلاگ می باشند.تقاضا داریم با نظرات خویش ما را در این راه یاری دهند. سوالاتتان را به آدرس زیر ایمیل کنید hassanzare59@gmail.com

» پیوندهای روزانه

قفل پارکینگ
فروشگاه اینترنتی دکه ایرانی [1]
فروشگاه صاحب قران [1]
یوزرنیم پسورد nod 32 [3]
هالیوود شاپ [1]
فروشگاه دی شاپ
سی شاپ [1]
جک واس ام اس خفن و عکس از بازیگران [45]
مشاوره جنسی [71]
مقاله مشاوره [100]
مقالات کامپیوتر [52]
مذهبی [1]
مشکلات جنسی [1]
[آرشیو(13)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره![17] . عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره!4[13] . تصاویری زیبا از شهر venice[13] . و[7] . در[6] . خود[5] . را[5] . تا[5] . است[5] . علم[5] . فرهنگی[4] . همه[4] . نیست[4] . های[4] . ی[4] . یا[4] . یک[4] . می[4] . نقش[4] . که[4] . از[4] . اقتصادی[4] . انسان[4] . انسانی[4] . انقلاب[4] . با[4] . ،[4] . پرسش[4] . خانه[4] . خنده[4] . زمینه[4] . شد[4] . شدن[3] . شده[3] . شده برای[3] . شده تو[3] . شرت[3] . شروع[3] . سونی[3] . سیاسی[3] . سیره[3] . سیستم[3] . شأن[3] . شاخصه[3] . شاخصها[3] . شعار[3] . شما[3] . شماره[3] . شملات[3] . شناسی[3] . شهر[3] . شکست[3] . شکسته[3] . صادق[3] . صدای[3] . صدرالمتالهین سرفصل[3] . صفحه[3] . صوتی[3] . زن[3] . زنانه[3] . زندگی[3] . زنگ[3] . زیبا[3] . زیبا دانلود[3] . زیباترین[3] . زیبای[3] . زیر[3] . ریاضی[3] . زاد[3] . زمین[3] . زمین برای[3] . زیرساختار[3] . سؤال[3] . ساده[3] . سایز[3] . سخن[3] . سربازان[3] . سرمایه[3] . سری[3] . سریال[3] . سمت[3] . سوالات[3] . سوتالات[3] . سوسانو[3] . خصوصیات[3] . خون[3] . خیر[3] . خیلی[3] . خدمتگزاری اهمیت[3] . خدمتگزاری برکات[3] . خسته[3] . خفن[3] . خلاصه[3] . خلاقیت[3] . خلق؟[3] . خور[3] . دارم[3] . دانا[3] . دانستنی[3] . دانش[3] . دانلود[3] . دایرکتوریهای[3] . دخترانه[3] . درباره[3] . درس[3] . رار[3] . دیدگاه[3] . دیر[3] . دیگران[3] . دین[3] . دینی[3] . خوبی[3] . دفاع[3] . دل[3] . دوباره[3] . دوسِت[3] . ذخیره[3] . رایگان[3] . رشته قرآن[3] . رشتهء[3] . رضا[3] . روایت[3] . روش[3] . رسانی[3] . رسانی جلوه[3] . روی[3] . رویال[3] . خانواده[3] . ختم[3] . خدمت[3] . خدمت رابطة[3] . خدمتگذاری[3] . خدمتگزار[3] . خدمتگزاری[3] . حاکمیت[3] . حق[3] . حکمتش[3] . خارجی[3] . خاطر[3] . چرا[3] . جهت[3] . جومونگ[3] . چند[3] . چهره[3] . چهره![3] . چیست[3] . حجم[3] . حرفه[3] . حرکت[3] . حسین[3] . حضرت[3] . تلفن[3] . تم[3] . تما اگر[3] . تمامی[3] . توسعه[3] . تی[3] . جالب[3] . جامعه[3] . جاوا[3] . جاوا نرم[3] . جبر[3] . جدید[3] . جذاب[3] . جزئی[3] . جستجوی[3] . جلوگیری[3] . پس[3] . پسرانه[3] . پشت[3] . پشتیبان[3] . بیوتکنولوژی،[3] . پای[3] . پایداری[3] . بودن[3] . بوش(فلش) خدمت[3] . بی[3] . بهداشتی[3] . بیماری[3] . بین[3] . بربیایی اگر[3] . برطرف[3] . برگزیدگی[3] . برنامه[3] . برکات[3] . بزرگترین[3] . بسیار[3] . بشر[3] . بشناسیم[3] . بلند[3] . بلوتوث[3] . بلوغ[3] . به[3] . تازه[3] . تبدیل[3] . تبیین[3] . تحصیل[3] . تخصصی[3] . تداوم[3] . تدریس[3] . تدوین[3] . ترانه[3] . ترانهء[3] . تربیت[3] . ترین[3] . پیشرفت[3] . تصویری[3] . تعلیم[3] . تغییر[3] . پی دانلود[3] . پی فضای[3] . پذیری[3] . پرتاب[3] . تصاویر[3] . 0.[3] . 1[3] . 1.[3] . 1.3[3] . 11.[3] . 2000[3] . 2009 امروز[3] . 3[3] . 3 خدمتگزاری[3] . 3.80 دانلود[3] . 4[3] . 40[3] . 60[3] . 81[3] . 9 غزه[3] . age[3] . b[3] . BitDefender[3] . Book دانلود[3] . BT[3] . Con این[3] . convertor[3] . Creator[3] . cut[3] . data[3] . DVD/CD[3] . empires تم[3] . Erics دانلود[3] . File[3] . Hero[3] . [5] تفارق[3] . [5] داستان[3] . [5] راهکارهایی[3] . [4] پیرامون[3] . [4] توسعه[3] . [4] تکنولوژی[3] . [4] چگونه[3] . [6] فروشگاه[3] . [6] نمونه[3] . [5] ارتباط[3] . [7] فروشگاه[3] . [8] دیدگاه[3] . [8] فروشگاه[3] . [9] دستیابی[3] . -[3] . - تم[3] . ! عید[3] . (Separation)[3] . (جاوا[3] . (در[3] . (سری[3] . (ع)[3] . (ع) اهتمام[3] . [10] امام[3] . [11] علل[3] . [11] عکس[3] . [13] عکس[3] . [17] هشتادویک[3] . [2] آیین[3] . [2] ابرازهای[3] . [2] استقامت[3] . [2] چگونگی[3] . [2] چند[3] . [2] خدمت‏رسانی[3] . [2] دانلود[3] . [2] دیوجانس[3] . [2] گرسنگان[3] . [2] مقایسه[3] . [2] هیچ[3] . [2] وجود[3] . [2] سفری[3] . [2] عبادت[3] . [2] علوم[3] . [2] تلقین[3] . [20] روان[3] . [20] فروشگاه[3] . [20] نمونه[3] . [3] اعتقاد[3] . [3] انگیزه[3] . [3] پنج[3] . [3] زیاده[3] . [3] علم[3] . [21] فروشگاه[3] . [3] فرمایشات[3] . [3] مجموعه[3] . [3] نباید[3] .
» آرشیو مطالب
انگیزه پیشرفت
بهره‌برداری از IT برای پیشرفت نظام آموزشی کشور ضروری است
برنامه ریزی منابع انسانی 2
عوامل پیشرفت:
خلاقیت و پیشرفت
خودشناسی، تکیه بر نیروی درون و تصمیم‌گیری موثر
جزمیت و جمود
خرافه‌پرستی‌ و پیشرفت
تقلید و پیشرفت
امید
نحوه نگرش افراد به زندگی و کشور و پیشرفت
پیشرفت در علوم هسته ای
موانع پیشرفت :
عوامل سیاسی
شخصیت‌پرستی‌ و پیشرفت
همرنگی‌ با جماعت‌ و پیشرفت
از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تمیز بین‌ خوشایند و مصلحت‌
القاپذیری‌ و پیشرفت
موانع پیشرفت از نظر ریاست محترم جمهور
عوامل پیشرفت و تعالی همه جانبه
عواملی که ما را در مسیر پیشرفت وتعالی همه جانبه قرار می دهد عبار
نگرش هایی که مانع پیشرفت در زندگی می شوند
هفته اول آذر
هفته دوم آذر
هفته سوم آذر
هفته چهارم آذر
هفته اول دی
هفته سوم دی
هفته چهارم دی
هفته دوم دی
هفته اول بهمن
هفته دوم بهمن
هفته سوم بهمن
هفته چهارم بهمن
هفته اول اسفند
هفته دوم اسفند
هفته چهارم اسفند
هفته سوم اسفند
هفته اول فروردین
هفته سوم خرداد 1387
عکس بازیگران
بازیگران خارجی
راههای رسیدن به پیشرفت
عکس فانتزی 1
عکس فانتزی 2
عکس بازیگر ایرانی
دانلود آهنگ
دانلود تم گوشی
عکس المپیک حیوانات
فیلم سنتوری
چند بازیگر خارجی
عکس چین
عکس جالب و خنده دار
عکس خواننده
31 سایت برای دانلود
عکس فیلم زیر تیغ
زندگینامه و عکس سلمان خان
فیلم سینمایی
عکس ورزشی
هک با بلوتوث
تقویم برای کامپیوتر
محمد رضا گلزار
نگار فروزنده
تئاتر شمس
بیوگرافی مهدی مقدم
جالب و خفن
و قتی مسئله ی هسته ای ، مسئله ی دانش آموزان شود
عکس های از بازیگران ترانه مادری
نیوشا ضیغمی عکس
عکس های حمید گودرزی
عکس تعدادی از بازیگران کره ای 1
عکس زیبا
عکس های هانیه توسلی در فیلم عاشق
عکس های هانیه توسلی در فیلم عاشق
عکس از نیکی کریمی
عکس از نیکی کریمی 1
10 عامل پیشرفت
10 عامل مهم نوآوری
10 عامل مهم نوآوری 2
10 عامل مهم نوآوری3
انیمیشن
عکس بازی با گربه
عکس هایی از گلشیفته فراهانی
اسلام و توسعه اقتصادی
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه
موانع پیشرفت
علل پیشرفت و سقوط یک جامعه از دیدگاه امام علی
توسعه و پیشرفت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
ویگیهای افراد موفق
خانواده مهمترین عامل پیشرفت
اتحاد ملی و پیشرفت علمی فناوری
عوامل پیشرفت و تعالی همه جانبه
امروزه اندیشه وتمدن اسلامی جان مایه نیرومندی برای احیا دارد اگر
بیست عامل عقبماندگی ایرانیان
عوامل پیشرفت
موانع پیشرفت
هفته اول مرداد
هفته دوم مرداد
هفته سوم مرداد
هفته چهارم مرداد
هفته اول شهریور
هفته دوم شهریور
هفته سوم شهریور87
هفته چهارم شهریور87
هفته اول مهر87
هفته دوم مهر87
هفته سوم مهر87
هفته چهارم مهر87
هفته اول آبان 87
هفته دوم آبان 87
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه تی شرت مردانه دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی و آموزش نرم افزارهای تخصصی
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه نرم افزارهای موبایل سونی اریکسون و نوکیا و موتورولا
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی و گرافیکی
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره
تصاویری زیبا از شهر venice
روان شناسی مسایل و شملات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی
روان شناسی مسایل و مشکلات و خصوصیات بلوغ و نوجوانی و علایم بلوغ
فروشگاه نرم افزارهای کاربردی و سیستم عامل
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی گرافیکیوکاربردی و آموزش نرم افزارهای
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی گرافیکی وکاربردی و آموزش نرم افزارهای
فروشگاه نرم افزارهای تخصصی و آموزش تی شرت و لباس ورزشکاران
فروشگاه لوازم آشپزخانه و خانه
فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی زنانه
نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوری و استانی
نمونه سوتالات المپیادهای ریاضی فیزیک و شیمی کشوری و استانی
عکس هایی از سریال نوروزی مرد 2000 چهره!
هشتادویک 81 قسمت خلاصه سریال افسانه جومونگ
عکسهایی زیبا از سوسانو و بازیگران کروه ای در سریال جومونگ
عکس های خفن از بازیگران زن و سربازان زن خارجی
دیدگاه مبتذل نسبت به کار خانواده اولین و مهمترین عامل پیشرفت ا
اعتقاد به برگزیدگی شاخصها برای افراد بشر و مسلمانها علامتهایی ا
زیاده گویی
دستیابی به پیشرفت وتعالی موفقیت باید اصولی را بشناسیم
داستان تحصیل کردن قاضی ابویوسف انصاری
پیرامون نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت
راهکارهایی جهت توسعه وپیشرفت ایران
توسعه اقتصادی چیست
علل پیشرفت و موانع پیشرفت
امام علی (ع) و برنامه حاکمیت عقل و علم در جامعه
گرسنگان علم با وجود گرسنگی غذا فائده نشستن پای موعظه عالم
استقامت و پایداری در تعلیم و تربیت
وجود مردی بدون وسیله زاد و ولد
دیوجانس به خاطر علم و حکمتش از اسیری آزاد شد
مقایسه مرکب قلم عالم با خون شهید
فرمایشات علی علیه السلام درباره طلب علم
سفری در جستجوی دین
چند روایت در فضیلت علم
چگونگی برطرف شدن موانع کرسی درس حضرت صادق
علوم قرآن در نظر دیگران
تلقین پذیری دیدگاه مبتذل نسبت به کار
ارتباط بین المللی اعتقاد به برگزیدگی
علم بدون معرفت بی فایده است فرمایشات علی علیه السلام درباره طلب
آیین نامه اجرایی روش های نوین در تدریس
تکنولوژی ارتباطات
معیار و ملاک و میزان بودن عقل از نظر علامه طباطبایی
بزرگترین سرمایه گذاری در بیوتکنولوژی، تربیت نیروی متخصص این رشته
قرآن بزرگترین منبع معارف برای معماری علوم انسانی است
امام علی (ع) و برنامه حاکمیت عقل و علم در جامعه
تفارق (Separation) علم و دین از دیدگاه شهید مطهری
پنج عامل مانع کمال انسان صدرالمتالهین
سرفصل های جزئی وپیشنهادی سؤال های فراخوان پرسش مهر
دانستن حق مردم است یا ندانستن؟
آیا از دیدگاه قرآن اهمیت علم منحصر به علوم دینی است؟ یا مطلق علم
مهمترین عناصر فرهنگی مؤثر در عقب ماندگی علمی
گشودگی فرهنگی
معظم انقلاب اسلامی در تبیین شاخصه های جامعه توسعه یافته می فرمای
آیا علم با دین ناسازگار است؟
ارزشهای اصلی - زیرساختار نوآوری
دوران دفاع مقدس مسیر خدمتگذاری به مردم را هموار
آیا شعار خدمتگزاری به نفع مردم ختم به خیر می شود؟
شأن همه ما شأن خدمت گزاری به مردم است
چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم
حضرت امام و خدمت گذاری
انگیزه ها در خدمتگزاری
اهمیت خدمت رسانی
جلوه های خدمتگزاری
برکات خدمت
عبادت یا خدمت به خلق؟
چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم
خدمت‏رسانی و تداوم زندگی اجتماعی
بازی پرتاب کفش به سمت بوش(فلش)
خدمت رسانی در سیره ی امیر المومنین
خدمت گذاری در سیره ی امام رضا (ع)
دانلود زنگ های فابریک گوشی های موبایل ringtone
دانلود نرم افزار تبدیل تمامی فایلهای صوتی و تصویری PSP Video Con
این نرم افزار مدیریت فایلها و دایرکتوریهای شما را بسیار ساده کرد
دانلود یک سری زیبا از عکس های پشت زمینه موبایل wallpaper mobile
دانلود نرم افزار حرفه ای بازیابی اطلاعات smart data recovery
meida convertor دانلود نرم افزار تبدیل تمامی فرمتها به فرمت فایل
برنامه ی Remind Me v3.50 برای گوشی های نوکیا سری 60 ورژن 3 N82 -
تم نوکیا سری 40 - مجموعه 4 تم جدید Theme Nokia s40
پس زمینه ی موبایل جدید و زیبا
دانلود بازی عصر فرمانروایان با فرمت جاوا age of empires
تم بسیار زیبا و جدید برای نوکیا سری 60 ورژن 3
خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن امام حسین (ع)
اهتمام به امور مسلمانان و برکات خدمت
رابطة العلم و العقل‏درروایات
نباید از مسیر خدمتگذاری به مردم منحرف شویم
عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری
هیچ کس مرا قبول ندارد
قدر و لیاقت شما محدود نیست
پذیرش جبر مطلق
نگاهی به حرکت اقتصاد ایران از روی زمین تا زیر زمین
برای شروع کاری تازه خیلی دیر شده
برای شروع کاری تازه خیلی دیر شده
تو به اندازه کافی مهارت نداری که از پس آن بربیایی
اگر در کاری شکست بخورید، بازنده هستید
تم بسیار زیبای رویال برای ایکس پی
فضای رایگان دانا گیگ !
عید غدیر مبارک
دانلود چند ترانه کوتاه و زیبا از مازیار فلاحی
ابرازهای مخفی ویندوز ایکس پی
دانلود محافظ صفحه نمایش از گرگ آسمان
وین رار جدید نسخهء 3.80
دانلود آهنگ محشر دوسِت دارم دوباره با صدای گرم مازیار فلاحی
نرم افزار واحد یار رشتهء آمار نسخه 11. 0. 1. 1 ، مقطع کارشناسی
کرک برای نرم نرم افزارهای محافظتی BitDefender 2009
امروز عاشوراست...
کرک برای نرم نرم افزارهای Nero 9
غزه شده کرببلا
بازی فوق العاده جذاب و مهیج Hero of Sparta
هک واقعی بلوتوث با آخرین ورژن BT File Manager 1.3 (جاوا برای تما
اگر اجباری به تغییر نیست چرا تغییر کنیم
دانلود نرم افزار قدرتمند
دانلود نرم افزار حرفه ای Process Master
دانلود ترانهء زیبای کوه از علی لهراسبی
مجموعه ای از فریم های زیبا (در سایز عریض) برای طراحان
اس ام اس لاو و عشقولانه برای اونیکه دل شکسته مزایای خنده
مجموعه ای زیبا از تصاویر پس زمینه (سری اول) برای ویندوز XP
10 زنگ خور جدید موبایل- اهنگ موبایل Ringtone Mobile New
دانلود کتاب الکترونیکی اطلاعات عمومی و دانستنی های جالب Pdf Book
دانلود کم حجم ترین نرم افزار تدوین و ویرایش تصاویر vcd cut pro
island quest دانلود بازی مرحله ای جاوا
نرم افزار حرفه ای طراحی تم سونی اریکسون Theme Creator Sony Erics
دانلود کتاب آموزشی جلوگیری از بیماری قند
آیا شما از انبار کردن DVD/CD های خود خسته شده اید؟
دانلود زیباترین محافظ صفحه های گوشی موبایل screen saver
دانلود نرم افزار ذخیره و پشتیبان گیری از شماره های تلفن موبایل b

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند)
سایت تبیان
برج خنک کننده 09125644552
چانه
قران
کارواش خانگی همه کاره جت مینی
عکس فانتزی و متحرک
میرسالار
سورپرایز
غیرت=عفت
برلیان
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
منو وتووقاصدک
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
گیاهان دارویی
روانشناسی زنان و مردان
پد ضد عرق Underarm shild
مجموعه بیانات رهبر معظم
عمو همه چی دان
آموزش خیاطی و کاریکاتورهای ازدواج
راه های و فواید و تاثیر و روحیه ... خدمتگذاری
ســـــــــرزمـــــــیـــن آهــــــن
عکس های جالب و متحرک
عکس های خفن و کمیای روز و عکس های پرطرفدار
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

اسرائیل کودک کش، اسرائیل بچه کش، اسرائیل آدم کش، اسرائیل تروریست
چرا اینجوری؟
عمو همه چی دان
روان شناسی کودکان استثنایی
مهدویت
وبلاگ گروهی ائمه اطهار
روان شناسی و اتیسم
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
کتاب الکترونیکی
روان شناسی
علی زارع
طوفان در پرانتز
پرسش مهر 10
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
اختلالات و مشکلات جنسی
سوپر لینک خشگل دختر
عکس لود
همه چی هست؟!!!!
کوچک های بزرگ
حلقرج
سریال افسانه جومونگ
چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
عکاسخانه
چی داری؟ عکس ....
مشکلات زندگی جنسی آیا در زندگیتان ؟؟؟؟
پیچیدگی سکوت
متفاوت
بازی های کامپیوتری
روان شناسی
آموزش زبان های خارجی و قواعد و گرامر زبان
روان شناسی، اعصاب و غدد
هدفی داری نداری؟ گذشته ها
سوالات کنکور دکتری
تکنیک های تندخوانی
نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی و متوسطه کلیه رشته ها
مطی جون
بیتوته
آموزش ساخت جعبه هدیه، آموزش گل سازی، گل بلندر
شمع سازی و چشم های متحرک زیبا و فانتزی

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
» موسیقی وبلاگ

» طراح قالب